หน้าที่งานประกันฯ


  งานประกันคุณภาพฯ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • วางแผน ดำเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและนอกประเทศ
  • ประสานงานฝ่ายต่างๆ แผนก และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก  ในการดำเนินงานตามระบบ
   การประเมินคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพภายนอก
   ของสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Hits: 143